İhale İlanı

T.C.
ALAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Sayı : M.45.9.ALK.00.00/                                                  12/ 09 / 2012

ALAŞEHİR İLÇESİ ESNAF KEFALET PANSİYON BİNASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İHALE İLANI

1- İdarenin Adı : Alaşehir Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

2- İhalenin Adı : Alaşehir Esnaf Kefalet Pansiyon Binası Çevre Düzenleme İşi

3- İhalenin Niteliği, Türü ve Miktarı :
ALAŞEHİR İLÇESİ ESNAF KEFALET PANSİYON BİNASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

Sıra No. İŞİN ADI

1
İNŞAAT / İnşaat (Çevre Düzenlemesi)

4- İşin Teslim Yeri : İhale yetkilisinin belirlediği tarihte iş yeri
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

5- İşin Yapılacağı Yer :Alaşehir İlçesi Esnaf Kefalet Pansiyon Binası

6- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim
günü içinde.

7. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer :Alaşehir Kaymakamlık Makamı.
b ) Tarihi – Saati : 18.09.2012 – 16:00
8. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
8.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
8.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

8.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

8.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

8.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

8.3.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.

8.3.1.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

8.3.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

8.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

8.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

8.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

8.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

8.1.8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat nakit veya banka teminat mektubu olarak verebilirler.

8.2. Mesleki, Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

8.2.1.İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
8.3. Bu ihalede benzer iş olarak, İnşaat Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ de yer alan İnşaat Grubu işler ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Mimar veya İnşaat Mühendisliği dir.
9. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10. İhale dokümanı Alaşehir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde Görülebilir ve 100,00-(Yüz)TL karşılığı aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11. Teklifler 18.09.2012 tarih ve 16.00’e kadar Hükümet Konağı Kat: 2 adresindeki Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosuna verilecektir. Posta- mail v.b. yollarla gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

12. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9.Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g)ve(ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
13.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
14.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü olmalıdır.
15. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Birliğimiz 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara Tabi Olmayıp.
İhale Yapıp Yapmamakta Serbesttir.

ALAŞEHİR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINCA İLAN OLUNUR

Yorumlara kapalıdır.