1. KONGRENİN AMACI

Yunanlılar 15 Mayıs 1919 da İzmir'i işgal etmişlerdir. Türkün bağrına saplanan bu hançer yetmiyormuş gibi düşman, işgal bölgesini İç Anadolu'ya doğru genişletmeye başlamıştır. Yunanlılar işgal ettikleri yerlerdeki Türk halkına her türlü işkenceyi yapmışlar, katliamda bulunmuşlardır. Yüzbinlerce kişi bu zulümden yerini, yurdunu terkederek daha güvenli olan iç bölgelere doğru kaçarak kurtulmuştur. Düşman, işgal ettiği yerlerin nüfus oranını değiştirmek için Yunanistan'dan Yunanlı getirterek yerleştirmeye başlamıştır. Son Türk yurduda tamamen elden giderken Padişah ve Hükümet tam bir acz ve vurdumduymazlık içindedir. Hatta işgali kolaylaştırıcı önlemler almaktadır. Vatansever yöneticiler görevden uzaklaştırılmaktadır. T.B.M.M. henüz oluşmamıştır. Millet başsız ve teşkilatsızdır, maddi yönden güçsüzdür.Bu şartlar içerisinde, Yunan işgaline mani olmak için Ege Türkü her türlü imkânı ile direnmektedir. Her ilde, ilçede hatta kasaba ve köylerde bile Redd-İ İlhak Cemiyetleri kurulmaktadır. Ancak bu cemiyetler birbirinden kopuk ve güç koşullar içerisinde bulunmakta, sadece kendi bölgelerini savunmak için faaliyet göstermektedirler. Karşılarındakidüşmanınise modern silahlarla donatılmış düzenli bir ordusuvardır.

İşte Alaşehir Kongresi Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı kurulan çeşitli direniş hareketlerini birleştirerek düşman karşısında düzenli bir cephe oluşturulması amacı ile toplanmıştır. Kongreye 21 il ve ilçeden 45 delege katılmıştır. Düşmana karşı tüm Ege'nin gücünün birleştirilerek müşterek hareket edilmesi için önemli kararlar alınmıştır. Düşmanın yurttan temizlenmesi için Bandırma'dan Denizli'ye kadar Yunanlılarla teması olan bölgedeki Kuva-i Milliye birliklerinin bir düzene sokularak desteklenmesi için cephe gerisi teşkilatlandırılmış ve maddi kaynak temin edilmiştir.Kongrenin toplanmasında aynı zamanda Balıkesir Kongresi Başkanı olan Hacim Muhittin beyin büyük gayreti vardır.Alaşehir, Kongreye 7 delege ile katılmıştır. Kongrenin Alaşehir'de toplanmasının şehirin uygun coğrafi konumunun yanında, Alaşehir'lilerin Milli Mücadeleye karşı gösterdiği büyük destek ve ilginin rolü vardır. Alaşehir'liler 10 gün süren Kongrenin başarılı olması için hiç bir fedakârlıktan kaçınmamışlardır.Alaşehir Kongresi, yurdu kurtarmak için Anadolu'ya geçen iç ve dış düşmana karşı vereceği zorlu mücadelenin başlangıcında bulunan Büyük Önder Atatürk içinde destek ve moral kaynağı olmuştur.
2. KONGRENİN TARİHİ VE TOPLANTI YERİ :

Kongre 16 Ağustos 1919 tarihinde saat 15.00'de Alaşehir Kuva-i Milliye Komutanı Halil Hüseyin Paşazâde Mustafa Beyin selâmlığında başlamış, 18 Ağustos tarihinden itibaren Mütevellizâde Tevfik Beyin selamlığı karşısındaki Fevziye Mektebinde sürdürülmüştür. Alaşehir Kongresi 25 Ağustos 1919 tarihinde sona ermiştir.(Kongrenin yapıldığı tarihi binalar Yunanlılar kaçarken Alaşehir'i ateşe vermeleri ile tamamen yanmıştır.)
3. KONGRE'YE KATILANLAR :

Alaşehir delegesi Belediye Reisi Galip Bey (Binbaşızade-Alakent ), Alaşehir delegesi Akif Bey (Mütevellizade Akif Öztürk) Alaşehir delegesi Cevdet Bey (hacı Himmetzade Ünlü), Alaşehir dlegesi Nazmi Bey (Ahmet Nazmi Musal) Alaşehir delegesi Hacı Ali Bey (Yağdaş), Alaşehir delegesi ve Kuvayı Milliye kumandanı Mustafa bey (Hüseyinpaşazade Mustafa Şahyar) Eşme delegesi Müftü Hacı Nazif efendi (Nazifullah Yılmaz), Eşme delegesi Belediye Reisi Yunus Efendi (Buhurluğlu) İnegöl delegesi Ethem Efendi (Hacı Ethem Sarıhan), İnegöl delegesi Mazlum Bey (Alemşahlı Mazlum Ağa-Uslu), Ödemiş/Birgi delegesi Salih Vecdi Bey (Can), Ödemiş/Birgi delegesi İsmail Hakkı Efendi(Saraçzade), Ödemiş delegesi İbrahim Ethem Efendi (Müderris), Ödemiş delegesi Ali Efendi, Ödemiş Kaymakçı delegesi Mehmet Ağa (Çaylı-Şakiroğlu), Ödemiş/Bozdağ Cephe delegesi Postlu Mestan Efe, Akhisar cep-hesi delegesi Süleyman Efendi (Müderriszade Süleyman Sami), Ayvalık Cephe delegesi Hacı Ali Bey (Hacı Ali Galip), Aydın ve Denizli delegesi Şükrü Bey (Yzb), Aydın ve Denizli delegesi Tahir Bey (Mirasçızade Yd. Sb. Ahmet Tahir), Balıkesir delegesi ve Kongre Reisi Hacim Muhitti Bey, Balıkesir Heyeti Merkeziye delegesi Akhisar Belediye Reisi Kamil Efendi, Balıkesir delegesi ve Kongre katibi Müfdüzade Abdülgafur Efendi (Işın),
3. KONGREDE ALINAN KARARLAR :

İlk olarak Balıkesir Kongresinde alınan kararların tümü ile benimsendiği Alaşehir Kongresi kararları ;Balıkesir ve çevresinde başka Alaşehir, Kula, Salihli, Demirci, Ödemiş, Eşme, Uşak, Buldan, Sarayköy, Denizli, Afyonkarahisar, Nazilli ilçe ve illeri içinde geçerli olmuştur. Ancak bu il ve ilçelerde Balıkesir ve ilçelerindeki gibi kararları uygulayacak kuruluşlar olmadığı için, gerekli örgütlenmeyi sağlamak amacıyla bir "Hareket'i Milliye" talimatnamesi hazırlanmıştır.

Hareket-i Milliye Talimatnamesine göre;
a. Merkezi Alaşehir olmak üzere Salihli, Kula, Demirci, Eşme, Uşak ve Ödemiş İlçeleri birer bölge sayılmıştır

b. Her İlçede "Hareket-İ Milliye Redd-İ İlhak" adıyla birer kurul oluşturulması ve bu kurulun; Esas Kurul, Maliye Kurulu, Levazım Kurulu adlarıyla 3 şubeye ayrılarak her şubenin 4 üyeli olması kararlaştırılmıştır. c. Bölge merkezi olan Alaşehir'de, Alaşehir Esas Kurulu ile ilçelerden gelecek birer üyeden oluşan Bölge Merkez Kurulunun bulunması (İçlerinden birinin başkan seçilmesi) hususu getirilmiştir.

d. Bölge Merkez Kuruluna; Milli Kurtuluş Hareketini yönetmek için gerekecek para miktarını ilçelere göre tesbit etmek ve dağıtmak, cephe komutanı atamak ve değiştirmek, ilçe kurullarının karar ve faaliyetlerini denetlemek, ilçelerden gönüllü gelecek askerlerin eksiklerini tamamlamak ve cephelere göndermek, bölgeyi ilgilendiren ve yönetime ilişkin genel konular hakkında karar almak ve ilgili yerlere duyurmak görevleri verilmiştir.Kongre Zabıt Defteri Sahifesi

Yurdumuzun düşmandan kurtarılması için toplanan Alaşehir Kongresi'nin çalışmaları tüm Türk ulusu tarafından olduğu gibi Büyük Önder Atatürk tarafından da takdirle karşılanmıştır. Ulu Önder 24 Ağustos 1919 tarihinde Erzurum'dan Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Temsiliyesi namına Alaşehir Kongresi Riyasetine gönderdiği mesajda; "Alaşehir'deki içtima bütün Vilâyat-ı Şarkiye halkı üzerinde pek samimi bir tesir uyandırmaktadır. Esasen İzmir için kalbi kan ağlayan bura halkı bu teşebbüse bütün ruh ve mevcudiyetiyle müzahirdir. Hissiyatımızın mezkûr heyete iblâğına tavassut-u âlilerini rica ederiz" buyurmuşlardır.

Balıkesir Kongresi'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde de olan Alaşehir Kongresinde hazırlanan yönetmeliklerle milli kuvvetlerin kuruluş kadroları, komutanların seçim şekilleri, silah, araç ve gereçlerin değerlendirilmesi ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının karşılanması belli bir disiplin altına alınmıştır. Özellikle harcamaların yapılmasında yetki ve sorumluluk açısından konulan ilkeler ileri bir mali anlayışı yansıtmaktadır.Hemen bütün Batı Anadolu'nun örgütlenmesini sağlıyan Alaşehir Kongresinde alınan kararları özetliyecek olursa;

Bozdağ Çatışması 2- 8 Mart 1920

a. Yunanlılar vatanımızdan atılıncaya kadar savaş sürdürülecektir.
b. Milli savaş sürdüğü sürece Yunanlılarla hiçbir görüşme yapılmayacaktır.

c. Milli ve genel seferberlik kabul edilmiştir. Bu konuda çeşitli bölgelerde
uygulanan kurallar sürdürülecek ve Hareket-i Milliye Heyetleri gerekli gördüğü doğumluları silah altına alacaktır.
d. Her türlü fikir ayrılıkları ve politik çıkarların dışında kalınacaktır.
e. Eşkiyalık niteliğindeki çetecilik reddedilmiştir. Genel Savaş cephesinin bir bölgesinden herhangi bir nedenle ayrılanların diğer bölgelere kabulü ve görevlendirilmesi, ancak mahalli komutan yada heyetlerin iznine bağlıdır.
f. Milli Mücadelede şehit olanların dul ve yetimleriyle, yaralananlara mükâfat
verilecektir. Bunun nekadar olacağı komutanlarla heyetlerin birlikte alacağı kararlarla belirlenecektir.
g. Yunanlıların işgal bölgesinde işledikleri cinayetler ve yaptıkları kötülüklerle ilgili düzenlenecek rapor İzmir'deki araştırma kuruluna verilecektir.
h. Seferberlik ve diğer işlerin yürütülmesi için Alaşehir, Denizli, Nazilli ve
çevreleri ayrı "Çalışma Bölgeleri" olarak kabul edilmiştir. Bu bölgelerde birer "Heyet-i Merkeziye" oluşturulması ve bunların üzerinde hepsini temsil etmek üzere Alaşehir'de genel nitelikte bir "Müdürler Konseyi" kurulmasına karar verilmiştir. İlçe merkezlerinde menzil hizmetlerini yürütmek üzere "Menzil Müfettişliği" kurulmuştur. Menzil Müfettişlikleri, Heyet-i Merkeziyelerin ve ummi merkezin resmi mühürlerinin aynı tipte olmasına karar verilmiştir.
l. Savaş cephesindekiler, cephe gerisinde (görevsizlerse) silahla kesin olarak dolaşmayacaklardır.Kongre kararları Padişaha, Sadrazama ve itilaf orduları Başkomutanı General Milne telgrafla bildirilmiştir. Yine İngiltere, Fransa, Amerika ve İtalya siyasi temsilcilerine gönderilmiştir.Milli Piyango İdaresinin 19 Ağustos1998 tarihli Bileti.
Alaşehir Kongresi Hatırası


Alaşehir Kongresi'nin kapsadığı anafikir ; hiçbir üst idari makamın uyarı ve tepkisi olmaksızın, Batı Anadolu'da düşman yurttan atılıncaya kadar, kendisine has bir idare biçimi ile savaşın sürdürülmesi sorumluluğunu üstlenmesiydi. Ayrıca Kurtuluş Savaşımıza ilk bütçe kavramıda bu kongre ile girmiştir.